پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
مدیران

مدیران managers

به آموزش هایی اطلاق می گردد که در راستای تعالی معنوی و حرفه ای مدیران در زمینه بهبود نگرش و بصیرت افزایی و توسعه مهارت های انسانی ،ادراکی و فنی در چارچوب (سامانه و برنامه آموزش مدیران) طراحی و اجرا می گردد .آموزش های مدیران به دو بخش 1-تعالی معنوی مدیران 2- تعالی حرفه ای مدیران طبقه بندی می شوند .

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت

توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت At the Beginning

به آموزش هایی اطلاق می گردد: که با هدف الف)آشنا ساختن کارکنان جدید الاستخدام با اهداف و وظایف دستگاه  اجرایی محل خدمت آن ها ،قوانین و مقررات استخدامی "،کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری ب) ایجاد توانایی های شغلی مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدی الاستخدام در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می گردد .  

سمینارها و کنفرانس‌های آنلاین

سمینارها و کنفرانس‌های آنلاین